تصفیه پساب های صنعتی

 

مرکز دستگاه تصفیه آب|خرید تصفیه آب|فروش دستگاه تصفیه آب|

استفاده از آب در تمام صنایع غیر قابل اجتناب است. با گسترش صنایع و افزایش مصرف آب و تولید پسآب های صنعتی، استانداردهای زیست محیطی  شرایط خاصی را برای ورود پساب صنایع به چاه های جاذب، فضای سبز کشاورزی یا شهری و ورود مجدد به چرخه تولید در نظر می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آب توسط این پساب های صنعتی باید راهی برای تصفیه فاضلاب های صنعتی اتخاذ کرد.

تصفیه فاضلاب صنعتی

حدود 69 % آب مصرف شده در جهان صرف کشاورزی و خصوصاً آبیاری می‌شود. 23 % در صنایع می‌شود و تنها حدود 8 % را مصارف خانگی شامل می‌شود. در کشورهای توسعه یافته، بیشترین مصرف آب مربوط به کشاورزی و صنایع بوده و پساب های حاصل از صنایع بالاترین نقش را در آلودگی آب ها دارا می باشد.

در مورد برخی صنایع مانند صنایع غذایی (صنایع لبنی، صنایع تخمیری و ...)، صنایع تولید کاغذ (پساب سولفیدی کارخانجات کاغذ سازی) و صنایع دارویی و صنایعی که پساب هایی حاوی فلزات سنگین دارند و ... تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی اهمیت بسیار زیادی دارد.

مشخصات پساب های صنعتی در سه بخش شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی بیان می شود:

1- ویژگی های شیمیایی :

مانند میزان مواد آلی، کربوهیدرات ها، روغن ها، پروتئین ها، سورفکتانت ها و مواد غیر آلی مانند کلریدها، فلزات سنگین، ازت، فسفر، گوگرد، قلیاها و گازها مانند اکسیژن، هیدروژن، گوگرد و متان

2- ویژگی های فیزیکی :

مانند رنگ، کدورت، بو، میزان مواد جامد و دما

3- ویژگی های بیولوژیکی :

 مانند شمارش باکتری ها، کلی فرم ها، انگل ها و سایر عوامل بیماریزا

انتخاب روش تصفیه فاضلاب صنعتی

ماهیت آلی فاضلاب صنعتی و بارآلودگی آن، سبب برتری روش های بیولوژیکی برای انجام عملیات تصفیه می گردد. البته از روش های فیزیکی و شیمیایی نیز تصفیه آب استفاده می شود. اما آنها در مراحل پیش تصفیه و گندزدایی استفاده می شوند. بخش اصلی تصفیه آب و فاضلاب با روش های بیولوژیکی انجام می شود.

فرآیند تصفیه فاضلاب

مهم ترین علت آلودگی فاضلابهای بهداشتی مربوط به اجزای آلی آن است. این اجزا منبع بسیار مناسبی برای تغذیه میکروارگانیسم ها هستند. بنابراین اغلب از روش های بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب های صنعتی استفاده می شود.

آشغال گیری

ذرات دانه درشت معمولاً در فاضلاب ها وجود دارد. برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأسیسات و گرفتگی لوله ها، این ذرات درشت دانه در مراحل ابتدایی جدا می شوند. واحد آشغال گیر این عملیات را انجام می دهد.
آشغالگیرها در انواع و ظرفیت متفاوت ساخته می شوند. طراحی و ساخت آشغالگیرها با توجه به دبی فاضلاب، دستی یا مکانیکی بودن تمیزشدن آن، قطر ذرات عبوری، pH پساب و شرایط دیگر تعیین می شود.

 EAAS- هوادهی گسترده

 سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده به عنوان یکی از بهترین گزین های تصفیه برای بخش هوازی تصفیه فاضلاب انتخاب شده است. علت این انتخاب راندمان بالا در تصفیه، تولید لجن بسیار کمتر است. اهمیت تولید لجن کمتر در مشکل دفع و پردازش لجن است که از معضلات مهم تصفیه خانه های فاضلاب است.
پس از این مرحله نیاز به گند زدایی پساب خروجی وجود دارد. گندزدایی آخرین فرایند درسیستم تصفیه است.

گند زدایی

میکروارگانیسم ها و مخصوصاً باکتری ها نقش اساسی در فرایند تصفیه فاضلاب دارند؛ ولی خروج بدون کنترل میکروارگانیسم ها از تصفیه خانه ها و ورود آنها به سایر منابع آبی عامل آلودگی مجدد و بیماری است. بنابراین حتماً باید مرحله گندزدایی در انتهای فرایند تصفیه فاضلاب گنجانده شود.

 بدون داشتن سیستم تصفیه فاضلاب نباید مجوز لازم برای احداث صنایع آلاینده داده شود. در بسیاری از شهرهای مجاور صنایع بو و آلودگی ناشی از پساب های صنعتی ساکنان مجاور را آزرده خاطر می سازد که بارها در گزارش های خبری مشاهده شده است. تصفیه آب به عنوان رکنی جدا نشدنی از زندگی شهری و صنعتی است.