تصفیه آب برای رستوران ها

از این دستگاه ها بیشتر برای رستوران ها استفاده میشود .

ظرفیت این دستگاه ها به شرح زیر است :

1- دستگاه تصفیه آب رستورانی با ظرفیت  1200 لیتر در شبانه روز

3- دستگاه تصفیه آب رستورانی با ظرفیت  1600 لیتر در شبانه روز

4- دستگاه تصفیه آب رستورانی با ظرفیت  2000 لیتر در شبانه روز

 

دستگاه تصفیه اب رستورانی با ظرفیتهای مختلف